Allt du behöver veta om OVK-besiktning

05 april 2024
Veronica Urena

editorial

OVK-besiktning är en förkortning för obligatorisk ventilationskontroll. Det är en återkommande kontroll som syftar till att säkerställa att byggnaders ventilationssystem fungerar som de ska. Genom att genomföra OVK minskar man risken för dålig inomhusmiljö och säkerställer att boende eller verksamma i byggnaden andas ren luft och har en god arbets- eller boendemiljö. Låt oss nu djupdyka i vad en OVK-besiktning innebär och varför det är så viktigt.

Vad innebär OVK-besiktning?

OVK-besiktning är en lagstadgad kontroll av ventilationssystem i alla typer av byggnader. Denna kontroll är obligatorisk och måste genomföras regelbundet. Syftet med kontrollen är att försäkra att byggnaders ventilationssystem är korrekt installerade, fungerar ordentligt och underhålls på rätt sätt. En OVK-besiktning utförs av en certifierad kontrollant som kontrollerar att ventilationssystemet uppfyller de krav som ställs av myndigheterna.

Under besiktningen granskas olika delar av ventilationssystemet, som till exempel fläktar, ventilationskanaler, filter, värmeåtervinning och frånluftsventiler. Kontrollanten mäter även luftflöden och ser till att eventuella brister åtgärdas. Efter besiktningen får förvaltaren eller ägaren till byggnaden ett protokoll som antingen godkänner anläggningen eller listar de åtgärder som behöver vidtas för att uppfylla kraven.

ovk besiktning

När och hur ofta ska OVK-besiktning genomföras?

Tidpunkten och frekvensen för när OVK-besiktning ska genomföras varierar beroende på byggnadstyp och dess ventilationssystem. För nybyggnader måste den första OVK-besiktningen genomföras inom två år efter att byggnaden tagits i bruk. Därefter ska kontroller ske med regelbundna intervaller, vanligen vart tredje till nionde år beroende på byggnadens användning och typ av ventilationssystem.

Bostäder ska normalt ha kontroller vart nionde år, medan offentliga byggnader och industrianläggningar kan kräva tätare kontroller. Det är viktigt att hålla sig uppdaterad om just de regler som gäller för den specifika byggnaden, då det kan finnas specifika föreskrifter och riktlinjer att följa.

Det är byggnadens ägare eller förvaltare som ansvarar för att OVK-besiktning utförs i tid. Att försumma denna skyldighet kan leda till sanktioner som böter eller i värsta fall indragen användning av byggnaden till dess att en godkänd OVK är genomförd.

Varför är OVK-besiktning så viktig?

En fungerande ventilation är avgörande för en god inomhusmiljö. Dålig ventilation kan leda till en rad problem som fuktskador, mögelbildning, och en ökad koncentration av skadliga ämnen i inomhusluften. Dålig inomhusluft kan i sin tur resultera i hälsoproblem för de människor som vistas i byggnaden, såsom huvudvärk, allergier och astma.

I och med att vi spenderar mer än 90% av vår tid inomhus, har kvaliteten på inomhusluften en stor påverkan på vår hälsa och vårt välbefinnande. En regelbundet utförd OVK-besiktning garanterar att ventilationssystemet inte bara uppfyller lagkraven utan också bidrar till en hållbar och hälsosam miljö.

Läs mer om OVK Jönköping!

Fler nyheter